Käyttöönotto

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on strateginen investointi organisaation menestykseen

2 min luku | 2.5.2024

Erilaisten järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöönotot ovat olennainen osa arkeamme, niiden mittakaavat vain voivat vaihdella merkittävästi riippuen projektista ja tavoitteista. Esimerkiksi online-ostettavuus ja käyttöönoton konsultointi edustavat kahta erilaista tapaa käyttöönotosta.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto mielletään usein raskaaksi ja kalliiksi projektiksi, mutta todellisuudessa se on sijoitus, joka parantaa organisaation tehokkuutta ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. 

Käyttöönoton elementit ja vaiheet

1. Kartoitusvaihe

Kartoitusvaiheessa keskitytään yrityksen nykyisten prosessien ymmärtämiseen ja dokumentoimiseen. Kattava vaatimusmäärittely on perusta onnistuneelle käyttöönotolle, jossa tunnistetaan prosessien heikkoudet ja kehityskohteet. 

Vaatimusmäärittelyssä tulee huomioida niin johdon tavoitteet kuin loppukäyttäjien kokemus. Osallistamalla työntekijöitä ja keräämällä heidän toiveitaan varmistetaan, että järjestelmä palvelee koko organisaation tarpeita.

2. Käyttöönoton organisoituminen

Projektitiimin koko ja roolit määräytyvät käyttöönotettavan järjestelmän laajuuden mukaan. Käyttöönoton konsultti tulisi integroida osaksi tiimiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta hänen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa parhaista käytänteistä voidaan hyödyntää tehokkaasti. 

Hyvin suunniteltu kommunikaatio- ja riskienhallintasuunnitelma auttaa projektin sujuvassa läpiviennissä.

3. Määrittelyvaihe

Tässä vaiheessa määritellään yksityiskohtaisesti, mitä järjestelmältä vaaditaan ja miten se tulee integroitumaan olemassa oleviin prosesseihin. Joustavuus muutoksiin ja ketterä ajattelutapa ovat keskeisiä, sillä alkuperäiset tarpeet saattavat muuttua prosessin aikana.

4. Migraatio

Tiedonsiirto vanhasta järjestelmästä uuteen on kriittinen vaihe, jossa tietojen laatu ja oleellisuus nousevat erityisen tärkeiksi. Migraation yhteydessä tulee arvioida, mitkä tiedot ovat tärkeitä siirrettäviksi ja miten niiden laatu voidaan varmistaa.

5. Koulutus

Käyttäjäkoulutus on keskeinen osa käyttöönottoa. Koulutuksen tulee paitsi opettaa järjestelmän käyttöä, myös motivoida ja perustella sen käytön tuomia hyötyjä työntekijöille. Motivoituneet työntekijät ovat avain järjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen.

6. Ylläpitovaihe

Käyttöönoton jälkeen järjestelmä siirtyy tuotantokäyttöön, mutta se vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. 

Luomalla seurattavat mittarit varmistetaan, että järjestelmä tuottaa odotetut hyödyt ja sitä voidaan kehittää jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta

Kun käyttöönotto tehdään oikein, se ei ainoastaan paranna nykyisiä prosesseja, vaan luo myös perustan tuleville innovaatioille ja tehokkuuden parantamiselle. 

Strategisesti suunniteltu ja huolellisesti toteutettu käyttöönotto ei ainoastaan tehosta päivittäistä toimintaa, vaan myös varmistaa organisaation pitkän aikavälin menestyksen ja kehityksen.

Veli Hämäläinen

Veli Hämäläinen toimii PSA-ratkaisujen palvelupäällikkönä. Velille tärkeää on luottamukseen perustuva asiakassuhde, jonka tärkein tavoite on tehostaa yrityksen liiketoimintaa ja sen prosesseja markkinoiden johtavilla ratkaisuilla. Punaisena lankana työskentelytavoissaan Veli pitää selkokielistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. Toivottuna lopputuloksena on lisäarvoa tuova järjestelmä, joka ratkaisee niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin haasteet selkeillä ja automatisoiduilla toimintatavoilla.